استاندارد IP و معنای اعدادی که در کنار این استاندارد قرار می گیرد

استاندارد IP

مخفف (Ingress protection)، یک استاندارد بین المللی برای مقاومت بدنه دستگاه های الکترونیک در برابر عوامل خارجی و آب است.

در کنار استاندارIP،دو عدد همیشه وجود دارد که عدد سمت چپ بیانگر میزان مقاومت بدنه دستگاه الکترونیک را نشان می دهد و اینکه بیانگر حفاظت دستگاه در برابر گرد و غبار نیز می باشد. و هم چنین عدد سمت راست میزان مقاومت بدنه دستگاه در برابر آب را نمایش می دهد. این اعداد هرچه بزرگ تر باشند میزان مقاومت دستگاه الکترونیک بیش تر است.

معنی عدد اول IP:
0: مقاوم نبودن دستگاه را نشان می دهد.
1: محافظت دستگاه در برابر لمس اتفاقی دست
2: محافظت در برابر اجسام خارجی
3: محافظت در برابر برخورد با ابزار و سیم
4: محافظت در برابر برخورد با ابزار،سیم و سیم های کوچک
5: محافظت محدود در برابر گرد و غبار
6: محافظت کامل در برابر گرد و غبار

معنی عدد دوم IP:
0: مقاوم نبودن دستگاه را نشان می دهد.
1: محافظت در برابر رطوبت باران
2: محافظت در برابر اسپری مستقیم تا 15 درجه
3: محافظت در برابر اسپری مستقیم تا 60 درجه
4: محافظت در برابر اسپری از تمام جهات،محافظت محدود در برابر آب
5: محافظت از آب با فشار کم
6: محافظت از آب با فشار متوسط
7: محافظت در برابر غوطه وری در آب تا عمق پ 1.5متر به مدت 30 دقیقه
8: محافظت در برابر غوطه وری در آب به میزان بالاتر از 1.5متر و زمان بیش تر از 30 دقیقه