کلمه Focus به معنی تمرکز و مرکزیت دادن می باشد یا به عبارت دیگر فوکوس (FOCUS)  تنظیم فاصله کانونی عدسی لنز دوربین بر اساس فاصله جسم تا دوربین برای داشتن یک تصویر  واضح را فوکوس گویند . سیستم فوکوس دوربین ها دارای دو حالت اتوماتیک AF  یا Auto Focus و دستی MF  یا Manual Focus است

در سیستم فوکوس دستی با چرخاندن رینگ فوکوس که در جلوی لنز قرار دارد ، در یک نقطه دلخواه تصویر را در بهترین حالت وضوح قرار میدهیم، برای مثال در دوربین هایی که لنز متغیر می باشند، پس از تنظیم کردن فاصله کانونی لنز با استفاده از رینگ فوکوس می توانیم تمرکز لنز را تنظیم کنیم که نتیجه آن شفافیت بیشتر در تصویر می باشد. در حالت فوکوس اتوماتیک دوربین به صورت هوشمند روی سوژه فوکوس میکند ، اما سیستم اتوفوکوس یا فوکوس اتوماتیک معمولا بر روی دوربین های دارای لنز موتوردار و بخصوص در دوربین های اسپید دام Speed Dome به کار برده می شود.

لنز

به دو تصویر روبه رو که به وسیله یک دوربین
گرفته شده است، دقت کنید.
چرا تصویر سمت چپ واضح نیست؟

برای ایجاد تصویر واضح و شفاف، علاوه بر حسگر به قطعۀ دیگری به نام لنز نیاز داریم.

وظیفۀ لنز متمرکز کردن پرتوهای نور بازتابی از صحنه، روی حسگر تصویر است. هر چقدر میزان تمرکز نور بیشتر باشد، تصویر واضحتر می ً شود. به تصویری که کامال واضح بوده و مات نباشد، اصطالحا  فوکوس (Focus) گفته میشود. لنزها عالوه بر فوکوس کردن تصویر، محدوده دید را نیز مشخص میکنند.

تصویر از یک نقطه با سه لنز متفاوت