• استقرار در مرکز ساختمان
  • استقرار در طبقات بالا در مناطق زلزله خیز
  • استقرار در طبقات پایین در مناطق سیل خیز
  • کوچکترین اتاق موجود
  • منتهی به راهرورهای باریک
  • عدم مانیتورینگ رک ها
  • عدم مانیتورینگ رطوبت
  • عدم مانیتورینگ نشتی آب