تجارت و امنبت

کتابچه نفوذ سایبری؛ هکرها چگونه به سازمان شما نفوذ می‌کنند؟’ 
در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﺣﻤــﻼت ﺳــﺎﯾبری ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺑــﻪ دوﻟﺖ‌ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻیی رو ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش ﺑــﻮده و ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﻗــﺪرت ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ کتابچه اﺑﺘــﺪا ﺑــﻪ ﺑررﺳــﯽ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠــﯽ اﯾــﻦ ﺣﻤــﻼت در ﺳــﻄﺢ دﻧﯿــﺎ و اﯾــﺮان، انواع روش‌های متداول نفوذ به شبکه‌ی سازمان‌ها و روش‌ﻫــﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ آن‌ﻫــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﯾــﻢ. در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﯿــﺰ ﯾــﮏ ﺳــﻨﺎریوی ﻓﺮﺿــﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

آن‌چه در این کتابچه می‌خوانید:

حملات سایبری هدفمند در سطح دنیا و ایران

 • ایران، هدف حملات سایبری
 • آیا تمام حملات سایبری موفق، در رسانه‌های خبری اعلام می‌شوند؟

انواع روش‌های متداول نفوذ به شبکه‌ی سازمان‌ها

 • نفوذ به زیرساخت از راه سرویس‌های تحت وب
 • راهکارهای مقابله با نفوذ به زیرساخت به واسطه‌ی سرویس‌های تحت وب
 • روش‌های متداول نفوذ با استفاده از راهکارهای ارتباط از راه دور
 • مقابله با نفوذ مهاجمان از طریق راهکار‌های ارتباط از راه دور
 • حملات مبتنی‌بر مهندسی اجتماعی
 • مقابله با حملات مهندسی اجتماعی
 • اکسپلویت آسیب‌پذیری‌های سیستم‌عامل و سرویس‌ها
 • مقابله با حملات مبتنی بر اکسپلویت‌های zero-day‌ و غیر zero-day
 • نفوذ به سازمان قربانی در یک نگاه

شبیه‌سازی یک حمله‌ی سایبری در سطح متوسط

 • شناسایی هدف
 • نفوذ اولیه به سازمان هدف و گسترش دسترسی در شبکه
 • چگونه با استفاده از یک SIEM با پیکربندی درست می‌توانستیم این نفوذ را به‌موقع شناسایی کنیم؟

برای دانلود کتابچه به سایت زیر مراجعه کنید.

https://circle.arvancloud.com/download-cyber-instrusion-handbook/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر