فیبرنوری گمرک جلفا

پروژه فیبر نوری اداره گمرک جلفا استفاده از فیبر نوری ۱۲ کر OBUC شهید قندی به متراژ ۶۵۰ متر استفاده از آداپتور، پیگتیل، پچکورد، و پچپنل های  تولیدی ایران  شرکت سومیکو فیبرگذاری در مسیر کانال و  استفاده از ماسه بادی و نوار خطر در مسیر و رعایت اصول زیرسازی اجرای فیوژن و اتصال به زیر…