مفاهیم کلی در شبکه وایرلس

  سیگنال Signal امواج الکترومغناطیسی که داده را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل میکنند. فرکانس Frequency تعداد تکرار یک سیگنال در واحد زمان محدوده فرکانسی Frequency band بخشی از طیف فرکانسی که سیگنال در آن قرار داده شده، داده ارسال میشود. پهنای کانال Bandwidth فاصله بین پایینترین و بالاترین فرکانس در طیف فرکانسی…

غیرفعال کردن forward-digitsدرcisco

با فرض اینکه در یک روتر سیسکو یک dial-peer  از نوع pots فعال کرده باشید با دستور forward-digits میتوانید تعداد ارقام ارسالی به پورت FXO  را از سمت راست جدا و ارسال کنید. dial-peer voice 101 pots destination-pattern 9T port 0/2/1 در این حالت روتر بای دیفالت رقم ۹ را از شماره حذف کرده (digit-strip)…