کتابچه ی نفوذ سایبری

در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﺣﻤــﻼت ﺳــﺎﯾبری ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺑــﻪ دوﻟﺖ‌ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻیی رو ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش ﺑــﻮده و ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﻗــﺪرت ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ کتابچه اﺑﺘــﺪا ﺑــﻪ ﺑررﺳــﯽ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠــﯽ اﯾــﻦ ﺣﻤــﻼت در ﺳــﻄﺢ دﻧﯿــﺎ و اﯾــﺮان، انواع روش‌های متداول نفوذ به شبکه‌ی سازمان‌ها و روش‌ﻫــﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ آن‌ﻫــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﯾــﻢ. در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﯿــﺰ ﯾــﮏ ﺳــﻨﺎریوی ﻓﺮﺿــﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.