غیرفعال کردن forward-digitsدرcisco

با فرض اینکه در یک روتر سیسکو یک dial-peer  از نوع pots فعال کرده باشید با دستور forward-digits میتوانید تعداد ارقام ارسالی به پورت FXO  را از سمت راست جدا و ارسال کنید. dial-peer voice 101 pots destination-pattern 9T port 0/2/1 در این حالت روتر بای دیفالت رقم ۹ را از شماره حذف کرده (digit-strip)…