مفاهیم کلی در شبکه وایرلس

  سیگنال Signal امواج الکترومغناطیسی که داده را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل میکنند. فرکانس Frequency تعداد تکرار یک سیگنال در واحد زمان محدوده فرکانسی Frequency band بخشی از طیف فرکانسی که سیگنال در آن قرار داده شده، داده ارسال میشود. پهنای کانال Bandwidth فاصله بین پایینترین و بالاترین فرکانس در طیف فرکانسی…